کلاس چندمی ؟

دهم ریاضی

فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد
فصل 3:کار ، انرژی و توان
فصل 4: دما و گرما
فصل 5: ترمودینامیک

دهم تجربی

فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد
فصل 3:کار ، انرژی و توان
فصل 4: دما و گرما
آزمایشگاه آی فیزیک
null

آزمایشگاه فیزیک دهم

چگالی
فشار
انرژی جنبشی
اصطکاک

null

آزمایشگاه فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن
میدان الکتریکی
قانون کولن
قانون لنز

null

آزمایشگاه فیزیک دوازدهم

نوسان
موج
گرانش
فوتواکتریک
شکست نور

کلینیک تخصصی ریاضیات

معادله درجه یک

معادله خط
شیب خط
عرض از مبدأ
رسم نمودار

معادله درجه 2

ریشه های معادله
روابط بین ریشه ها
عرض از مبدأ
رأس سهمی
رسم سهمی

نامعادله

نامعادله درجه یک
نامعادله درجه 2

تعیین علامت

تعیین علامت درجه یک
تعیین علامت درجه دو
تعیین علامت معادلات گویا

مثلثات

دایرۀ مثلثاتی
نسبت‌های مثلثاتی
شیب خط

معادلات مثلثاتی

توابع مثلثاتی
اتحادهای مثلثاتی

تابع

زوج مرتب
نمودار وِن(پیکانی)
نمودار مختصاتی
نمودار جدولی

انواع تابع

ثابت
همانی
خطی
سهمی
قدر مطلق
لگاریتمی
مثلثلاتی

فهرست