آزمایشگاه فیزیک و شیمی

فیزیک ، شیمی و زیست شناسی از مهمترین مباحث علوم تجربی هستند و آموزش این دروس همیشه همراه با مشاهده و تجربه بوده است . و هیچ چیز حتی آموزش از راه دور نباید نقش آزمایشگاه را کمرنگ کند . در مجموعه آموزشی آی فیزیک نیز توجه ویژه ای به آزمایش و مشاهده قوانین و پدیده های علمی ، شده است . سعی کردیم تا حد امکان نمایشی از بهترین آزمایش های مربوط به دروس فیزیک و شیمی را برای دانش آموزان جمع آوری کنیم تا علاه بر ایجاد جذابیت در آموزش ، یادگیری را برای دانش‌آموزان ساده تر کنیم . در مرحله اول ، آزمایشگاه فیزیک دوره دوم متوسطه و در ادامه آزمایشگاه شیمی را بارگزاری خواهیم کرد .

آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه شیمی

فهرست