خانه / آزمایشگاه فیزیک دهم

آزمایشگاه فیزیک دهم

 

فشار مایعات | تغییر چگالی | تغییر شتاب گرانش

بردار

برآیند | ضرب عدد در بردار

مشاهده