اصطکاک

رابطه بین زبری سطح و اصطکاک

تعادل

گرانش

شبیه ساز بردار

null

آونگ

مقایسۀ آونگ ها با طول و جرم متفاوت
بررسی عوامل مؤثر بر دوره تناوب آونگ

null

قانون هوک

null

انرژی جنبشی، پتانسیل و مکانیکی

آزمایشگاه
  • بردار
  • فشار
  • جریان الکتریکی
  • نوسان
  • موج
keyboard_arrow_up