درسنامه

انبساط گرمایی

انبساط گرماییهمانطور که می دانید، افزایش دما باعث افزایش جنبش اتم‌های (یا مولکول‌های) مواد می‌شود، این جنبش باعث می شود که اتم‌های (یا مولکول‌های) ماده به مقدار کمی از هم…

ویژگی های فیزیکی مواد

ویژگی های فیزیکی مواددومین فصل از فیزیک دهم ریاضی و همچنین فیزیک دهم تجربی به مبحث ویژگی های فیزکی مواد می‌پردازد. از سال هفتم و هشتم در درس علوم تجربی…

فصل نهم علوم هفتم

منابع انرژیفصل نهم علوم هفتم به موضوع منابع انرژی می پردازد. در این فصل با انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر آشنا می شوید. همچنین با مزایا و ضعف‌های استفاده…
فصل 9 علوم هفتم

فصل پنجم فیزیک دوازدهم

فصل پنجم فیزیک دوازدهم با عنوان آشنایی با فیزیک اتمی، برای دانش آموزان رشتۀ ریاضی به بخش های زیر تقسیم می‌شود: اثر فوتوالکتریک طیف خطی مدل اتم رادرفورد – بور…

تغییرهای شیمیایی(فصل دوم علوم هشتم)

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگیتغییر های ماده ماده های پیرامون ما همواره در حال تغییرهای شیمیایی و فیزیکی اند . با تغییر خاصیت فیزیکی ماده ، یک تغییر فیزیکی و با…

فصل اول فیزیک دوازدهم

فصل اول فیزیک دوازدهم به مبحث حرکت شناسی می پردازد. در این فصل با حرکت یکنواخت و شتابدار آشنا می شوید و به کمک معادلات حرکت؛ مکان، سرعت و شتاب یک جسم متحرک را پیش بینی می‌کنید. همچنین تمام نکات مربوط به نمودارهای حرکت را در این آموزش ارائه شده است.

چگالی

در این مقاله با مفهوم چگالی و انواع مسائل آن در سطح دبیرستان آشنا می شوید

آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه فشار مایعات را به دلخواه خود انتخاب نموده و چگالی آنها را تغییر هید ارتفاع مایعات را به مقدار مورد نظر کم یا زیاد نمایید شتاب گرانش را تغییر…

علوم هفتم – فصل اول – تجربه و تفکر

تجربه و تفکرفصل اول علوم هفتم با عنوان تجربه و تفکر به مفاهیم کلی درس علوم می‌پردازد. درواقع فصل اول، دریچۀ ورود به درس علوم تجربی است. در این فصل…
علوم هفتم - فصل اول - تجربه و تفکر
keyboard_arrow_up