خانه / درسنامه فیزیک دهم

درسنامه فیزیک دهم

فصل اول : اندازه گیری

فصل دوم : فشار و ویژگی های ماده

فصل سوم : کار و انرژی

فصل چهارم : گرما

فصل پنجم : ترمودینامیک