عناوین کتاب فیزیک دوازدهم :

فیزیک دوازدهم ریاضی

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک و حرکت دایره ای
 3. نوسان و موج
 4. برهم‌کنش‌های موج
 5. آشنایی با فیزیک اتمی
 6. آشنایی با فیزیک هسته ای

فیزیک دوازدهم تجربی

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک
 3. نوسان و امواج
 4. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

فصل اول : حرکت بر خط راست (حرکت شناسی)

حرکت شناسی به دنبال شناخت قوانین حرکت و پیش بینی وضعیت آینده یک جسم متحرکت ، از نظر مکان ، سرعت و شتاب آن است .

تعاریف مهم

 • مکان :
  محل قرارگیری متحرک بر روی محور مختصات در هر لحظه (فاصله متحرکت تا مبدا مختصات)
 • مکان اولیه :
  مکانی که متحرک از آنجا (آن نقطه) حرکت خود را آغاز کرده است
 • مبدأ مختصات :
  مبدأمکان / جایی که مکان برابر با صفر است

  مسافت :
  طول مسیری که متحرکت طی می‌کند
 • جابجایی :
  تفاضل مکان آخر از مکان اول (تفاضل مکان بعدی از مکان قبلی)
 • سرعت متوسط:
  نسبت جابجایی به زمان سپری شده
 • تندی متوسط :
  نسبت مسافت طی شده به زمان سپری شده
 • معادله مکان (معادله مکان – زمان / معادله x-t) :
  معادله (یا تابعی) است که مکان متحرک را در لحظه از زمان پیش بینی می­کند
 • نمودار مکان – زمان :
  نموداری است که مکان متحرک را در هر لحظه نمایش می دهد. در واقع با داشتن این نمودار می­‌توانیم مکان و زمان متحرک را به راحتی رصد کنیم.
 • حرکت شتابدار:متحرکی که بردار سرعت آن تغییر می­کند حرکتش شتابدار است ؛ تغییر در بردار سرعت به سه شکل اتفاق می­افتد:
 1. تغییر در مقدار(اندازه) سرعت
 2. تغییر در جهت سرعت
 3. تغیر در اندازه و جهت سرعت

فصل دوم : دینامیک و حرکت دایره ای

فصل نیروها و دینامیک عامل حرکت را بررسی می‌کند . شتاب موضوع مشترک بین فصل اول و دوم فیزیک دوازدهم است . در این فصل با انواع نیروها آشنا می‌شوید ، قوانین نیوتن را می‌آموزید و ازآنها در حل مسأله و محاسبه شتاب اجسام استفاده می‌کنید .
قانون گرانش و تکانه و دینامیکِ حرکت دایره‌ای از یگر مباحث این فصل هستند .

تعاریف مهم :

انواع نیروها :

 1. نیروی گرانش (نیروی وزن) :
  نیرویی که از طرف زمین به اجسام وارد می‌شود و آنها را به سمت خود جذب می‌کند ، این نیرو با حرف W نمایش داده می‌شود و مقدار آن برابر است با حاصل‌ضرب جرم جسم (m)در شتاب گرانش زمین (g) : W=mg
 2. نیروی عمودی تکیه گاه : هرگاه جسمی به سطحی تکیه داده و به آن نیرو وارد کند ، از طرف جسم نیز نیرویی به جسم وارد می‌شود ؛ این نیرو برخود سطح عمود و به سمت خارج سطح است . نیروی همودی تکیه گاه (سطح) را با FN نمایش می‌دهند .
 3. نیرویی اصطکاک ایستایی و جنبشی
 4. نیروی کشش ریسمان
 5. نیروی الکتریکی و مغناطیسی

تکانه :حاصلضرب جرم جسم در سرعت آن

قانون گرانش : نیروی گرانش بین دو جسم با حاصلضرب اندازۀ جرم دو جسم نسبت مستقیم و با مجذور فاصلۀ آنها از یکدیگر نسبت وارون دارد .

قوانین نیوتن

 1. قانون اول نیوتن : اگر نیروهای وارد بر یک جسم متوازن باشد ؛ جسم وضعیت قبلی خود را حفظ می‌کند ، یعنی اگر ساکن باشد ، ساکن می‌ماند و اگر درحال حرک با سرعت ثابت در مسیر مستقیم باشد ، به حرکت خود در همان وضعیت ادامه می‌دهد
 2. قانون دوم نیوتن : جسم در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن شتاب می‌گیرد ؛ شتاب جسم با نیروی خالص وارد بر آن نسبت مستقیم و با جرم جسم نسبت وارون دارد .
 3. قانون سوم نیوتن : هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند ، جسم دوم نیز به جسم اول ، به مان اندازه و در خلاف جهت نیرو وارد می کند.

حرکت دایره ای

فصل سوم : نوسان و موج

 1. دوره تناوب : زمان یک رفت و برگشت کامل در یک حرکت نوسانی که با حرف T نمایش داده می‌شود ، واحد اندازه گیری دوره تناوب ، ثانیه است .
 2. بسامد (فرکانس) : تعداد نوسان در هر ثانیه را بسامد (فرکانس) می‌گوییم . نماد آن در فیزیک f است و واحد آن نیز هرتز (Hz) است .
 3. بسامد زاویه ای : نسبت تغییر فاز یک نوسان به تغییرات زمان را بسامد زاویه ای می‌گویند ، واحد اندازه گیری آن رادیان بر ثانیه است .
 4. دامنه نوسان : بیشترین میزان فاصلۀ یک نوسانگر از وضع عالی خود را دامنه نوسان می‌گویند ، نماد آن A و واحد آن متر (m) است .
 5. نوسانگر همانگ ساده (SHM)
 6. نوسانگر وزنه – فنر
 7. آونگ
 8. سرعت نوسان
 9. انرژی نوسانگر

  انرژی جنبشی نوسانگر هماهنگ ساده
  انرژی پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده
  انرژی مکانیکی نوسانگر هماهنگ ساده
 10. تشدید
 11. بسامد طبیعی
 12. نوسان واداشته
 13. موج

  مکانیکی

  الکترومغناطیسی
 14. تَپ
 15. موج عرضی
 16. موج طولی
 17. موج پیش رونده
 18. موج ایستاده
 19. دامنه موج
 20. طول موج
 21. تندی انشار موج
 22. شدت صوت
 23. تراز شدت صوت
 24. ارتفاع
 25. بلندی
 26. اثر دوپلر

فصل چهارم : برهم‌کنش های موج

 1. بازتاب موج
 2. پرتو تابش
 3. زاویه تابش
 4. پرتو بازتابش
 5. زاویه بازتابش
 6. قانون بازتاب عمومی
 7. پژواک
 8. بازتاب منظم
 9. بازتاب پخشنده (نامنظم)
 10. شکست موج
 11. قانون شکست عمومی
 12. ضریب شکست
 13. قانون اسنل
 14. سراب
 15. پاشندگی نور
 16. پراش موج
 17. تداخل امواج
 18. اصل برهم نِهی امواج
 19. تداخل سازنده
 20. تداخل ویرانگر
 21. نقش تداخلی
 22. موج ایستاده در ریسمان کشیده
 23. گره
 24. شکم
 25. موج ایستاده در لوله های صوتی
 26. تشدیدگر هلمهولتز

فصل پنجم : آشنایی با فیزیک اتمی

 1. اثر فوتوالکتریک :

وقتی نوری با بسامد مناسب مانند نور فرا بفش به سطحی بتابد ، الکترون هایی از آن گسیل (تابش) می شوند ، این پدیدۀ فیزیکی را اثر فوتور الکتریک و الکترون های جدا شده از سطح فلز را فوتو الکترون می نامند .

ضعف های فیزیک کلاسیک در توجبه پدیده فوتو الکتریک :

 1.  انتظار می رفت که این پدیده با هر بسامدی رخ دهد .
 2. فیزیک کلاسیک پیش بینی می کند که با افزایش شدت نور فرودی ، باید الکترون با انرژی جنبشی بیشتری از فلز خارج می شود . 

فوتون :انیشتین در نطریۀ فوتو الکتریک – باتوجه به کارهای قبلی پلانک در زمینه تابش گرمایی اجسام – فرض کرد که نور با بسامد f را می توان به صورت مجموعه ای از بسته های انرژی در نظر گرفت .

هر بسته انرژی یک فوتون نام دارد .

نکات مهم فوتو الکتریک :

وقتی نور تکفام بر سطح فلزی می تابد ، هر فوتون صرفا با یکی از الکترون های فلز بر هم کنش می کند

بخشی از از انرژی فوتون صرف جدا کردن الکترون و مابقی آن به انرژی جنبشی الکترون خارج شده تبدیل می شود .

فوتوالکترون الکترون های جدا شده از سطح فلز در پدیدۀ فوتوالکتریک را فوتو الکترون می نامند .

انرژی فوتون : انرژی فوتون به فرکانس نور تابیده شده بستگی دارد و از  رابطۀ زیر محاسبه می گردد :

ثابت پلانک : h=6/63×10-34Js

معادله فوتو الکتریک : K=hf-W0

تابع کار فلز : w0=hf0

حداقل کار لازم برای خارج کردن الکترون های از سطح یک فلز خاص که آن را با نمایش می دهند .

کمینه کار لازم برای خارج کردن یک الکترون از یک فلز معین

 1. بسامد آستانه : (f0): در پدیدۀ فوتوالکتریک ، کمترین بسامدی که به ازای آن الکترون از سطح فلز جدا می شود
 2. طیف خطی :
 3. تابش گرمایی : همه اجسام در هر دمایی که باشند ، از خود امواج الکترومغناطیسی گسیل (نشر)می کنند که به آن تابش گرمایی می گویند .
 4. طیف گسیلی پیوسته (طیف پیوسته) : امواج تابش شده از سطح یک جسم جامد (مثل رشته داغ یک لامپ روشن) که شامل گسترۀ پیوسته ای از طول موج هاست .
 5. طیف گسیلی خطی
 6. معادله بالمر
 7. معادله ریدبرگ
 8. مدل اتمی رادرفورد -بور
 9. شعاع بور
 10. مدار مانا (حالت مانا)
 11. حالت پایه
 12. حالت برانگیخته
 13. انرژی یونش
 14. گسیل خودبخودی (گسیل القایی)
 15. وارونی جمعیت
 16. ترازهای شبه پایدار

فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

 1. نوکلئون : به هر کدام از ذرات سازندۀ هستۀ اتم (پروتون با نوترون)یک نوکلئون می گویند
 2. عدد اتمی : تعداد پروتون های سازندۀ یک اتم خاص که در پایین سمت چپ نشانۀ شیمیایی عنصر نوشته می شود
 3. عددجرمی : مجموع پروتون ها و نوترون های (مجموع نوکلئون های) یک اتم
 4. ایزوتوپ : به اتم‌های یک عنصر که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند .
 5. نیروی هسته ای
 6. انرژی بستگی هسته‌ای
 7. کاستی جرم هسته
 8. پرتوزایی طبیعی
 9. پرتوزایی آلفا
 10. پرتوزایی بتا
 11. پرتوزایی گاما
 12. نیمه عمر
 13. شکافت هسته‌ای
 14. هسته دختر
 15. هسته مادر
 16. غنی سازی
 17. گداخت (هم‌جوشی) هسته‌ای
فهرست