نوسان

آزمایشگاه نوسان و موج

در این شبیه ساز چگونگی نوسان یک نوسانگر و همچنین ایجاد و حرکت یک موج در ریسمان را مشاهده می کنید و می توانید متغیرهای این موج را به صورت دستی تغییر دهید و تأثیر آن را مشاهده کنید .

keyboard_arrow_up