شبیه ساز بردار

در این شبیه ساز می توانید با انتخاب خود بردارهایی را انتخاب نموده و با ترکیب آنها ، برآیند (جمع) آنها را مشاهده نمایید.

شبیه ساز بردارها در قسمت های زیر ارائه شده است :

یک بعدی
دو بعدی
آزمایشکاه
معادلات 

در بخش یک بعدی قابلیت  انتخاب یک بعد (افقی یا قائم) در درسترس است . این بخش برای آموزش های اولیه بردار بسیار مفید است .

در بخش دو بعدی و آزمایشگاه می توانید به راحتی بردارهای دو بعدی را با یکدیگر جمع کنید و برآیند آنها را ببینید . همچنین می توانید زاویه هر کدام از بردارها را با افق مشاهده نمایید و در آموزش از آن استفاده نمایید .

در بخش آزمایشگاه می توانید هر تعداد بردار را که می خواهید با یکدیگر جمع کنید و برآیند آنها را مشاهده نمایید. همچنین می توانید مجموعه بردارهای های جدا از یکدیگر را در کنار یکدیگر قرار دهید و برآیند هر مجموعه را به طور مجزا هم ببینید .

در بخش معادلات می توانید هر ترکیبی از جمع و تفریق (برآیند و تفاضل) سه بردار را بسازید و هر مقداری برای طول و یا جهت هر بردار به صورت دستی و دقیق تعیین کنید.

keyboard_arrow_up