خانه / دوره دوم متوسطه / آزمایشگاه فیزیک یازدهم

آزمایشگاه فیزیک یازدهم

آزمایش مدار الکتریکی

در آزمایش مدار الکتریکی ، شما مدار الکتریکی جریان مستقیم می سازید ، اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار و یا جریان الکتریکی گذرنده از هر سمت را اندازه گیری می کنید .

همچنین می توانید اجسام رسانا و یا نارسانا را در این آزمایش برسی کنید .