خانه / درسنامه فیزیک دوازدهم

درسنامه فیزیک دوازدهم

فصل اول : حرکت شناسی

فصل دوم : نیروها

فصل سوم : نوسان و موج

فصل چهارم : موج الکترومغناطیسی

فصل پنجم :

فصل ششم :