فیزیک دانش بنیادی

مدل سازی در فیزیک

حالت های ماده

نیروهای بین مولکولی

انرژی جنبشی

انرژی ای که اجسام به دلیل حرکتشان دارند

سهم گرما در کنکور

معادله حالت

فیزیک و اندازه گیری آن

فیزیک دانش بنیادی

مدل سازی در فیزیک

ویژگی های فیزیکی مواد

حالت های ماده

نیروهای بین مولکولی

کار ، انرژی و توان

انرژی جنبشی

انرژی ای که اجسام به دلیل حرکتشان دارند

دما و گرما

سهم گرما در کنکور

ترمودینامیک

معادله حالت

دوره دوم متوسطه دوره اول متوسطه
فیزیک دهم علوم هفتم
فیزیک یازدهم علوم هشتم
فیزیک دوازدهم علوم نهم
برای دسترسی به هر کدام از درسنامه‌ها ، روی نام درس مورد نظر کلیک کنید
فهرست