فیزیک دهم

اندازه گیری

کولیس
ریزسنج
دماسنج

فشار و ویژگی‌های فیزیکی ماده

ویژگی‌های ماده
چگالی
فشار
اصل پاسکال
اصل برنولی
شناوری

 

کار و انرژی

انرژژی جنبشی
انرژی پتانسیل گرانشی

گرما

انبساط طولی
انبساط سطحی
انبساط حجمی

رسانش گرمایی
همرفت
تابش

ترمودینامیک

ماشین بخار
ماشین استرلینگ

فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن

نیروی الکتریکی
میدان الکتریکی
خازن
بطری لیدن

الکتریسیته جاری و مدار الکتریکی

جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی

خاصیت مغناطیسی

نیروی مغناطیسی
نیروی وارد بر بار الکتریکی
نیروی وارد بر سیم حامل جریان
میدان مغناطیسی
میدان مغناطیسی سیم راست
میدان مغناطیسی پیچه
میدان مغناطیسیسیم لوله

القای خاصیت مغناطیسی

قانون القای فارادی
قانون لنز
جریان متناوب

فیزیک دوازازدهم

حرکت

نمودار حرکت یکنواخت و شتاب دار
حرکت دایره ای

فشار و ویژگی‌های فیزیکی ماده

قانون اول نیوتن
قانون دوم نیوتن
قانون سوم نیوتن
تکانه 
دینامیک دایره ای

نوسان و موج

طرح نوسان
نوسان وزنه و فنر
نوسان آونگ
موج 

برهمکنش ام.اج
فیزیک اتمی

keyboard_arrow_up