عناوین کتاب فیزیک دهم به شرح زیر است

فیزیک دهم ریاضی

 1. فیزیک و اندازه گیری
 2. ویژگی های فیزیکی مواد
 3. کار، انرژی و توان
 4. دما و گرما
 5. ترمودینامیک

فیزیک دهم تجربی

 1. فیزیک و اندازه گیری
 2. ویژگی های فیزیکی مواد
 3. کار، انرژی و توان
 4. دما و گرما

فیزیک سال دهم ، پایه و اساس درس فیزیک دورۀ دوم دبیرستان است . در این کتاب علاوه بر آشنایی با مبانی اولیه فیزیک ، با مباحثی چون چگالی ، ویژگی فیزیکی مواد ، فشار و آثار آن ، انرژی و توان ، گرما و قانون گازها آشنا می‌شویم . مباحث درسیِ دانش آموزان رشته ریاضی ، یک فصل بیشتر از دانش آموزان رشته تجربی است ، مبحثی به نام ترمودینامیک .

درسنامه فیزیک دهم هر ماه به روزرسانی می‌شود . برای دسترسی به درسنامه کامل هر مبحث به صفحه اختصاصی اموزش فصل مورد نظر مراجعه کنید .

قبل از شروع مطالعه درس فیزیک باید توانایی محاسبات ریاضی را در خود افزایش دهیم ، همچنین به دلیل بیان کمیت های فیزیکی بر حسب واحد های مختلف باید با تبدیل واحدهای فیزیکی به یکدیگر آشنا باشیم .

[toggle title=”تبدیل واحد در فیزیک” state=”open”]
[/toggle]

فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری

در فصل اول با مفاهیم کمیت و اندازه گیری آشنا می‌شوید ، انواع کمیت‌ها را خواهید شناحت ، وسیله اندازه گیری برخی کمیت های مهم برای شما مرور خواهد شد و در انتها ، مبحث چگالی را خواهید آموخت .

[toggle title=”بردار” state=”close”]
[/toggle]

فصل 2 : ویژگی‌های فیزیکی مواد

در ابتدای فصل دوم ، شما را با برخی از مهمترین خواص فیزیکی مواد آشنا می کنیم و سپس به آموزش مفاهیم فشار در مواد جامد و مایع می‌پردازیم . برخی از پرکاربردترین واحدهای اندازه‌گیری کمیت فشار را بررسی کرده و رابطۀ بین آنها را برای شما بیان می کنیم .

[toggle title=”چگالی” state=”close”]
[/toggle]

تعاریف مهم

 1. حالت هاب ماده (جامد ، مایع ، گاز)
 2. حرکت براونی
 3. جامد بلورین
 4. جامد بی شکل
 5. هم چسبی
 6. دگر چسبی
 7. موئینگی
 8. کشش سطحی
 9. فشار
 10. اصل پاسکال
 11. آزمایش توریچلی
 12. اصل برنولی
 13. اصل ارشمیدس
 14. معادله پیوستگی

فصل 3 : کار ، انرژی و توان

مهمترین فصل این کتاب ، کار و انرژی است . در این فصل شما را با انواع انرژی‌ها ؛ از جمله : انرژی جنبشی ، پتانسیل گرانشی و مکانیکی آشنا کرده و تبدیلات آنها به یکدیگر را بررسی می کنیم .

تعاریف مهم :

انرژی جنبشی : انرژی ای که اجسام به دلیل سرعتشان دارند

انرژی پتانسیل : انرژی ای که اجسام به دلیل ارتفاعشان از سطح زمین (از سطح پتانسیل صفر) دارند انرژی مکانیکی : مجموع انرژی جنبشی و پنانسیل های یک جسم و یا یک دستگاه (مجموعه ای از جرم ها) را انرژی مکانیکی می گویند

کار : در فیزیک به حاصل‌ضرب نیرو در مقدار جابجایی ؛ کار می گویند و واحد آن نیز همانند انژی ، ژول است.

[toggle title=”آموزش کار” state=”close”]
[/toggle]

قضیه کار و انرژی جنبشی

توان

بازده

اتلاف


فصل 4 : دما و گرما

گرما یا همان انرژی گرمایی نیز یکی از مهمترین چالش دانشمندان بوده که امروزه قوانین کاملی برای بررسی تحولات آن ، توسط دانشمندان ارائه شده است . در این فصل مفهوم فیزیکی گرما و دما را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد ، با روش محاسبۀ انرژی مورد نیاز برای گرم کردن ، ذوب یا تبخیر کردن مواد آشنا می شوید . روش های انتقال گرما را یاد خواهید گرفت و در انتها با قوانین حاکم بر گازها در مقابله با تغییرات دما آشنا خواهید شد .

انبساط گرمایی و محاسبه مقدار افزایش طول ، مساحت و حجم مواد بر اثر تغییر دما ؛ از موضوعات مهم این فصل هستند .

تعاریف مهم :

 1. دما و دماسنجی
 2. مقیاس های دمایی
  کلوین
  سلسیوس
  فارنهایت
 3. ضریب انبساط طولی:
 4. ضریب انبساط سطحی:
 5. ضریب انبساط حجمی :
 6. گرمای ویژه :
 7. ظرفیت گرمایی:
 8. انرژی گرمایی :
 9. تعادل گرمایی :
 10. دمای تعادل :
 11. گرمای نهان ویژه ذوب:
 12. گرمای نهان ذوب :
 13. گرمای نهان ویژه تبخیر :
 14. گرمای نهان تبخیر :
 15. رسانش :
 16. همرفت :
 17. تابش :

فصل 5 : ترمودینامیک

پس از آشنایی با قانون گازها ، تغییر و تحولات سیالات و به طور خاص ، گازها را بررسی خواهیم کرد . در واقع مبحث ترمودینامیک به بررسی تبادل انرژی بین یک سیال و محیط اطرافش می پردازد .
آشنایی با ترمودینامیک ، مستلزم آشنایی با تعاریف و مفاهیم جدید است که برخی از آنها را در این قسمت لیست می‌کنیم .

 1. گاز کامل
 2. معادله حالت
 3. حالت تعادل ترمودینامکی
 4. فرآیند ترمودینامیکی
 5. فرآیند ایستاوارِ ترمودینامیکی
  فرآیند هم حجم
  فرآیند هم فشار
  فرآیند هم دما
  فرآیند بی در رو
 6. چرخه ترمودینامکی
 7. ماشین های گرمایی
  درون سوز
  برون سوز
 8. یخچال
 9. قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی
 10. قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی
 11. بازده و ضریب عملکرد
فهرست