خانه / آزمایشگاه فیزیک دوازدهم

آزمایشگاه فیزیک دوازدهم

قانون هوک

نیروی کشش فنر طبق قانون هوک محاسبه می شود

طبق قانون هوک ، نیروی کشش فنر به میزان کشش فنر و ثابت فنر (ضریب سختی فنر) بستگی دارد . هرچه که فنر بیشتر کشیده و یا فشرده شود ، نیروی کشش فنر بیشتر خواهد بود .

همچنین هرچه ثابت فنر بزرگتر باشد ، نیروی کشش فنر بیشتر خواهدشد .

البته ثابت فنر ، به ویژگی های فنز از جمله ، جنس ، شکل و اندازۀ فنر بستگی دارد .

برای بررسی قانون هوک می توانید به راحتی طول فنر را تغییر دهید و یا ثابت فنر را کم و زیاد کنید .


آزمایشگاه نوسان و موج

آزمایشگاه نوسان و موج از جالبترین آزمایشگاه های فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است .

در این شبیه ساز می توانید موج رونده و ایستاده را مشاهده کرده و تأثیر عوامل مختلف را بر سرعت حرکت موج بررسی نمایید .

انتهای سمت راست طناب می تواند در یکی از سه حالتِ بسته ، آزاد یا باز قرار گیرد:


در حالت بسته و آزاد ، موج ایستاده در طناب ایجاد می شود ولی در حالت باز بودن انتهای طناب ، موج رونده در طناب ایجاد می‌شود. دقت کنید در حالت آزاد ، انتهای طناب با یک حلقه به میله ای متصل شده و مقید است در راستای میله نوسان کند ولی در حالت باز ، انتهای طناب به جایی بسته نشده و از هی قید و بندی آزاد است .

انتهای سمت چپ طناب می تواند به صورت دستی . یا خودکار نوسان کند یا به صورت تک پالس (تَپ) نوسان کند

از منوهای پایین می توانید کشش نخ و میرایی موج را تغییر دهید . همچنین می توانید دامنه نوسانات را کم یا زیاد کنید .

دقت کنید که کم یا زیاد کردن دامنه و بسامد ، سرعت حرکت موج تغییری نمی‌کند اما با تغییر نیروی کشش طناب سرعت حرکت موج تغییر می‌کند .

با بستن انتهای طناب و ایجاد تَپ در طناب می‌توانید علاوه بررسی انواع بازتاب از انتهای طناب ، تداخل سازنده و یرانگر ا در طناب برسی کنید .