خانه / درسنامه فیزیک یازدهم

درسنامه فیزیک یازدهم

فصل اول : الکتریسیته ساکن

فصل دوم : الکتریسیته جاری ، مدار و جریان مستقیم

فصل سوم : خاصیت مغناطیسی

فصل چهارم : القای خاصیت مغناطیسی