خانه / آموزش / تحلیل نمودارهای حرکت

تحلیل نمودارهای حرکت


 

تحلیل نمودار مکان زمان :

نمایش مکان متحرک در هر لحظه از حرکت / فاصله­ ی لحظه ای متحرکت تا مبدأ مختصات (مبدأمکان)

 • نمودار بالای محورزمان یعنی : مکان مثبت
 • نمودار پایین محور زمان یعنی : مکان منفی
 • تقاطع نمودار با محور زمان یعنی عبور از مبدأ مکان (بازگشت به مبدأ)
 • شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان به معنای سرعت
 • شیب خط واصل بین دو نقطه از نمودار به معنای سرعت متوسط بین آن دونقطه (دو لحظه) است .
 • شیب صفر (نقاط ماکزیمم و می­نیمم) یعنی سرعت صفر یعنی توقف
 • هر جا نمودار افقی شد به معنای توقف است
 • نمودار صعودی یعنی سرعت مثبت (شیب مثبت) / حرکت در جهت محور
 • نمودار نزولی یعنی سرعت منفی (شیب منفی) / حرکت در خلاف جهت محور
 • تقعر منحنی یعنی شتاب
 • تقعر مثبت (رو به بالا) به معنای شتاب مثبت
 • تقعر منفی (روبه پایین) به معنای شتاب مثبت

 

تحلیل نمودار سرعت-زمان :

 • نمودار سرعت زمان ، سرعت متحرک را در هر لحظه از زمان نمایش می­دهد
 • نمودار بالای محور زمان یعنی سرعت مثبت / حرکت در جهت محور
 • نمودار پایین محور زمان یعنی سرعت منفی / حرکت در خلاف جهت محور
 • تقاطع نمودار با محور زمان یعنی سرعت صفر / یعنی توقف
 • شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان بیانگر شتاب متحرک است
 • شیب خط واصل بین دو نقطه از نمودار به معنای شتاب متوسط بین آن دونقطه (دو لحظه) است .
 • نمودار صعودی (شیب مثبت) یعنی شتاب مثبت / نیرویی در جهت محور
 • نمودار نزولی (شیب منفی) یعنی شتاب منفی / نیرویی در خلاف جهت محور
 • شیب صفر (نقاط ماکزیمم و می­نیمم نمودار) یعنی شتاب صفر
 • هرجا نمودار افقی شد یعنی شتاب صفر است
 • سطح زیر نمودار (مساحت سطح محصور شده بین نمودار و محور زمان) بین دو نقطه (دو لحظه) بیانگر جابجایی بین آن دو حظه است .
 • مساحت هایی که بالای نمودار قرار می­گیرند یعنی جابجایی مثبت (حرکت در جهت محور)
 • مساحت هایی که پایین نمودار قرار می­گیرند یعنی جابجایی منفی(حرکت در خلاف جهت محور)

پاسخی بگذارید