خانه / آموزش / فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی

آموزش مقدماتی و مفاهیم اولیه مثلثات

دایره مثلثاتی ، نسبت های مثلثاتی (sin و  cos) ، عدم وابستگی نسبت های مثلثاتی به طول اضلاع


تجزیه بردار

تجزیه ی بردار به دو بردار عمود برهم با استفاده از نسبت های مثلثاتی


اثبات فرمول فشار در مایعات


نمایش و محاسبه ی  برآیند و تفاضل بردار ها

برآیند و تفاضل به روش هندسی و متوازی الاضلاع ،


مقاومت معادل در مدار

تبدیل واحد

تبدیل واحد سطح (سانتی مترمربع به مترمربع و بالعکس)

تبدیل واحد حجم (سانتی مترمکعب به مترمکعب و بالعکس)


قانون دوم نیوتون و محاسبه شتاب حرکت