فیلم های آموزشی

آموزش مقدماتی و مفاهیم اولیه مثلثات

دایره مثلثاتی ، نسبت های مثلثاتی (sin و  cos) ، عدم وابستگی نسبت های مثلثاتی به طول اضلاع


تجزیه بردار

تجزیه ی بردار به دو بردار عمود برهم با استفاده از نسبت های مثلثاتی


نسبت های مثلثاتی (tan و  cot)


نمایش و محاسبه ی  برآیند و تفاضل بردار ها

برآیند و تفاضل به روش هندسی و متوازی الاضلاع ،


تبدیل واحد

تبدیل واحد سطح (سانتی مترمربع به مترمربع و بالعکس)

تبدیل واحد حجم (سانتی مترمکعب به مترمکعب و بالعکس)


قانون دوم نیوتون و محاسبه شتاب حرکت .